Tietosuojaselosteet

Tämä on Tobermore Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste As Oy Jyväskylän Ortopediatalo sekä As Oy Jyväskylän Vaasankatu 2 asiakas-, markkinointi- ja sidosryhmärekisteristä. Päivitämme tarvittaessa tätä tietosuojaselostetta toimintamme tai palveluidemme kehittymisen johdosta, tai esimerkiksi lainsäädännön muutosten vuoksi. Ajantasaisen tietosuojakäytännön löydät aina tältä sivulta.

1. Rekisterinpitäjä

Tobermore Oy (y-tunnus 1025679-8)
Länsi-Himoksentie 4
42100 Jämsä

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Niko Kelloniemi
niko@jsaoy.com
0400 681 455


3. Rekisterin nimi

As Oy Jyväskylän Vaasankatu 2 sekä As Oy Jyväskylän Ortopediatalo asiakas-, markkinointi- ja sidosryhmärekisteri


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:
– henkilön vapaaehtoinen suostumus
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu; asiakassuhde

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito sidosryhmiin ja asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito ja siihen liittyvät toimet. Henkilötietoja käsitellään myös rekisterinpitäjän tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen, toimittamiseen, markkinointiin ja mainontaan. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, henkilötunnus, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan potentiaalisilta asiakkailta, asiakkailta ja sidosryhmien edustajilta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö itse luovuttaa tietojaan.

Tietoja kerätään myös evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla kulloinkin voimassa olevan sääntelyn mahdollistamin menettelytavoin.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja  voidaan luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterinpitäjä voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun tässä tietosuojaselosteessa kuvatuissa tarkoituksissa (esimerkiksi teknisten palveluiden tarjoajat). Näissä tilanteissa olemme tehneet asianmukaiset sopimukset palveluntarjoajien kanssa.

Luovutamme henkilötietoja  käyttämillemme henkilötietojen käsittelijöille. Tällaisia henkilötietojen käsittelijöitä ovat esimerkiksi sähköisessä suoramarkkinoinnissa ja asiakasviestinnässä käyttämämme työkalun tarjoava ActiveCampaign sekä Google Analytics -evästeen tarjoava Google. Edellytämme, että tällaiset yhteistyökumppanit ja henkilötietojen käsittelijät noudattavat tietosuojalainsäädäntöä sekä asianmukaisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi.

Käyttämämme henkilötietojen käsittelijät voivat olla sijoittautuneet Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöin varmistamme henkilötietojesi lainmukaisen käsittelyn käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita.

Rekisterin tietoja ei luovuteta muissa tapauksissa EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle osoitteeseen [lisää sähköpostiosoite]. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen ja vastustamisoikeus tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen [lisää sähköpostiosoite]. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelyn epäkohdista tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle, joka on Suomessa tietosuojavaltuutettu, tietosuoja(at)om.fi.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Profilm Oy
Y-tunnus: 2762993-3
Osoite: Hämeentie 50
Postinumero: 00430
Postitoimipaikka: Tuusula
Puhelinnumero: 044 299 4640
Sähköpostiosoite: info@profilm.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Profilm Oy
Nimi: Esa Hämäläinen
Osoite: Hämeentie 50
Postinumero: 00430 Postitoimipaikka: Tuusula
Puhelinnumero: 044 299 4640
Sähköposti: info@profilm.fi

3. Tietosuojavastaava

Yritys: Profilm oy
Nimi: Esa Hämäläinen
Osoite: Hämeentie 50
Postinumero: 00430
Postitoimipaikka: TUUSULA
Puhelinnumero: 044 299 4640
Sähköposti: info@profilm.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Henkilötunnus, Käyttäjätunnus ja Salasana.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Luovutamme henkilötietoja käyttämillemme henkilötietojen käsittelijöille. Tällaisia henkilötietojen käsittelijöitä ovat esimerkiksi sähköisessä suoramarkkinoinnissa ja asiakasviestinnässä käyttämämme työkalun tarjoava ActiveCampaign sekä Google Analytics -evästeen tarjoava Google. Edellytämme, että tällaiset yhteistyökumppanit ja henkilötietojen käsittelijät noudattavat tietosuojalainsäädäntöä sekä asianmukaisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi.

Käyttämämme henkilötietojen käsittelijät voivat olla sijoittautuneet Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöin varmistamme henkilötietojesi lainmukaisen käsittelyn käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.